Ιστορία

Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (π. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, τ. Υγειονομικής Σχολής Αθηνών) είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα με τίτλο «Δημόσια Υγεία» και από τα πρώτα στην Ευρώπη στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας. Ιδρύθηκε το 1981 (ΠΔ 1233 ΦΕΚ306 τεύχος Α’/16-10-1981 ) και έχει περισσότερους από 2.000 απόφοιτους, πολλοί από τους οποίους στελεχώνουν επί δεκαετίες καίριες και υψηλόβαθμες θέσεις φορέων δημόσιας υγείας, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων σχετικών με σημαντικά θέματα δημόσιας υγείας, καθώς και θέσεις μελών ΔΕΠ σε ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τα ΠΜΣ της π. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας αξιολογήθηκαν το 2011 από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) (Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης).

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας υγείας και στη Στρατηγική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ 3988 τεύχος Β’/17-9-2020) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Δημόσια Υγεία» και Αγγλικό τίτλο «MSc. in Public Health».