Κανονισμοί

  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

          ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020 

  • Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ Δημόσια Υγεία 

         ΦΕΚ 5183/τ. Β’/24-11-2020

          ΦΕΚ 86337/τ.Β’/31-12-2023

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Τμήματος – Τμηματικός Συντονιστής: Κουλιεράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Τμήματος – Τμηματικός Συντονιστής: Φούσκας Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής