Γενικές Πληροφορίες

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Βασιλάκου Ναΐρ-Τώνια, Καθηγήτρια
Τηλ.: 213 2010 283
Email: tvasilakou@uniwa.gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σταθάκη Μαρία, Διοικητική Υπάλληλος
Τηλ.: 2132010207
Email: mstathaki@uniwa.gr

 

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης

Ιωάννα Γιαννάκη, Διοικητική Υπάλληλος

Τηλ.: 2132010101

Email: igiannaki@uniwa.gr

 

Υπεύθυνοι Ιστοσελίδας ΠΜΣ

Αθανασία Ξηρογιάννη, ΕΔΙΠ

Σταυρούλα Μπελερή, ΕΤΕΠ

 

 

 

Λειτουργία Προγράμματος

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας

(ΦΕΚ 3988 τ.Β’/17.09.2020) 

(ΦΕΚ 86337 τ.Β’/31.12.2023)

 

ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας

(ΦΕΚ 5183 τ.Β’/24.11.2020)

(ΦΕΚ 86337 τ.Β’/31.12.2023)

 

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν.4610/2019) με μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία, έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία, οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΠΜΣ Δημόσια Υγεία» «MSc in Public Health» με 120 Εκπαιδευτικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις (3) ειδικεύσεις:

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης ΕΔΩ (2020) (2023)

Δείτε το ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας ΕΔΩ (2020) (2023)

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιστήμη της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται διεθνώς έμφαση στην πρόληψη των νόσων, την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας του πληθυσμού.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης στρατηγικών και χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας. Επίσης, σημαντικό στόχο αποτελεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων που προάγουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές του πληθυσμού μέσω παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σήμερα απαραίτητες για τους λειτουργούς δημόσιας υγείας, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σχετικών με:

 • Επιστήμες Υγείας
 • Βιολογικές και Θετικές επιστήμες
 • Επιστήμες της Γης
 • Κοινωνικές επιστήμες
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Νομικές επιστήμες
 • Πολιτικές επιστήμες

 Γιατί να επιλέξω το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν.4610/2019) διαθέτει μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία. Οι απόφοιτοι των μεταπτυχιακών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας εργάστηκαν και εργάζονται σε σημαντικές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Υγείας. Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονική και πολυεπιστημονική βάση και εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις και δεξιότητες στα πεδία:

 • δημόσια υγεία, πρόληψη και προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων (παιδιών και εφήβων, τρίτης ηλικίας, μεταναστών),
 • επιδημιολογία, βιοστατιστική, μεθοδολογία έρευνας,
 • πρότυπα νοσηρότητας και γένεση της ασθένειας στις σύγχρονες κοινωνίες
 • πρόληψη και έλεγχος μη μεταδοτικών και λοιμωδών νοσημάτων, ατυχημάτων και εξαρτήσεων μέσω του ελέγχου των μειζόνων παραγόντων κινδύνου,
 • πρόληψη και έλεγχος των εξαρτήσεων,
 • εργαστηριακή δημόσια υγεία,
 • περιβάλλον και υγεία,
 • ενιαία υγεία,
 • κοινωνία και υγεία,
 • δημόσια υγεία στο σχολικό περιβάλλον,
 • σύγχρονες προκλήσεις στη δημόσια υγεία,
 • λειτουργία και δομή υπηρεσιών και δικτύων δημόσιας υγείας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • στρατηγικές επικοινωνίας και συνηγορίας των ΜΜΕ στην αποτελεσματική υλοποίηση και διάδοση πολιτικών Δημόσιας Υγείας,
 • στρατηγικό σχεδιασμό και οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας