Διασφάλιση Ποιότητας

Αποστολή

Το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία από την ίδρυσή του έχει ως αποστολή:

1) την εκπαίδευση λειτουργών Δημόσιας Υγείας με διεπιστημονική και διατομεακή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση υψηλού επιπέδου για την ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας και διεθνώς,

2) την προαγωγή της έρευνας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της και

3) τη συμβολή στην κοινωνία μέσω της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία και της δημιουργίας προϋποθέσεων για την ισότιμη πρόσβαση όλων των ομάδων του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, καινοτομίας και συμπερίληψης.

Όραμα

Το Όραμα του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία είναι να εμπνεύσει μια νέα γενιά στελεχών Δημόσιας Υγείας και Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και μέσω της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, να τους μυήσει στη νέα επιστημονική γνώση και τις πρακτικές της Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους σύγχρονους παράγοντες κινδύνου για την υγεία και τις προκλήσεις για την αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στρατηγική

Το Π.Μ.Σ. Δημόσια Υγεία σχεδιάστηκε και λειτουργεί με βάση την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, εναρμονιζόμενο πλήρως με τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

• Αριστεία στην Εκπαίδευση

• Προαγωγή της Έρευνας

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Βελτίωση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος

• Ενίσχυση της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας

• Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση

• Αειφορία και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων

• Διασφάλιση Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των ΑΕΙ και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τίτλων τους αναδεικνύεται ως θεμελιώδης στόχος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και των προσδοκιών που αυτή εναποθέτει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος και Ακαδημαϊκών Μονάδων όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.

Η Πολιτική Ποιότητας στοχεύει στην υποστήριξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού προσανατολισμού των ΠΜΣ έτσι ώστε αυτά να επιτυγχάνουν υψηλής ποιότητας παραγόμενο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμμορφούμενα με τους κανόνες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας επικεντρώνεται στην επίτευξη στρατηγικών στόχων με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση του ΠΜΣ.

Στοχοθεσία

Η διαδικασία στοχοθεσίας του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία βασίζεται στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί, καθένας από τους οποίους επιμερίζεται σε στόχους ποιότητας. Το σύνολο των στόχων ποιότητας αποτυπώνεται σε δείκτες ποιότητας οι οποίοι υποδεικνύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και εναρμονίζονται, στο πλαίσιο του σεβασμού, στη φυσιογνωμία και την αυτονομία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η μέτρηση, παρακολούθηση, τροποποίηση, ενίσχυση ή αντικατάσταση των στόχων ποιότητας και των αντίστοιχων δεικτών ποιότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΠΜΣ.

Εσωτερική αξιολόγηση

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, άρθρο 87 του ν. 4957/2022. Η αξιολόγηση των μαθημάτων, των διδασκόντων και των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του Π.Μ.Σ, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017 και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και συνιστά ουσιαστική υποχρέωση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους εμπλεκόμενους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες πιστοποίησης και αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Διευθυντής, η Συντονιστική Επιτροπή και η Ο.Μ.Ε.Α. του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιοι να προχωρήσουν, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, στην κατάρτιση εισήγησης για τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση των βελτιωτικών κινήσεων, όπου αυτές απαιτούνται, με βάση τις αξιολογήσεις των φοιτητών.

ΟΜΕΑ ΠΜΣ

  • Βασιλάκου Ναΐρ-Τώνια, Καθηγήτρια
  • Πατσουλά Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Μεράκου Κυριακούλα, Καθηγήτρια
  • Γιακκούπη Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Σεργεντάνης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής