Υποψήφιοι

Διαδικασία υποβολής (ημερομηνίες, αίτηση, δικαιολογητικά, κλπ)

Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει στον Τύπο και στο διαδίκτυο προκήρυξη, όπου καθορίζονται:

 • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
 • Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.
 • Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Η ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη, η οποία διευκολύνει τη διαδικασία της καλύτερης επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ, που είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mdy.uniwa.gr. Θα πρέπει να δηλώνεται μόνο μία από τις τρεις ειδικεύσεις.
 2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες
 5. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
 6. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
 7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εφόσον υπάρχουν)
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εφόσον υπάρχουν)
 9. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις).
 10. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  Η γνώση πιστοποιείται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (π.χ. τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, Πιστοποιητικό First certificate in English, Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης), Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2). Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης του υποψηφίου.  Θετικά συνυπολογίζεται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.
  Για τους αλλοδαπούς φοιτητές, ορίζεται ως ακολούθως:  Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο αναγνωρισμένου πιστοποιητικού της ελληνομάθειας.  Η γνώση πιστοποιείται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (π.χ. τίτλο σπουδών από ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου στην ελληνική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης του υποψηφίου.
 11. Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π. (εφόσον υπάρχουν)

 

Χρονική περίοδος Προκήρυξης και Υποβολής Αιτήσεων

Το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία προκηρύσσεται κάθε έτος, τον Απρίλιο και οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τον Απρίλιο και το Μάιο. Ενδέχεται να προβλέπεται και Β’ κύκλος υποβολής αιτήσεων μικρής διάρκειας τον Σεπτέμβριο, εφόσον αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη.

 

Αποδεικτικά Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή των υποψήφιιων στο ΠΜΣ είναι:

 • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχα πιστοποιητικά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ για πιστοποίηση καλής γνώσης (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Αγγλόφωνο Τμήμα Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
 • Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή αντίστοιχο.

 

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου, η επιστημονική δραστηριότητα (ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, κλπ), η επαγγελματική εμπειρία, το εθελοντικό κοινωνικό έργο, η κοινωνική δράση, η επίδοση στη συγγραφή ενός δοκιμίου μικρής έκτασης για τη Δημόσια Υγεία και η επίδοση κατά τη συνέντευξη. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο), σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, θεωρείται προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης.

 

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 3.600€ και καταβάλλονται σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις στην αρχή και στο μέσο κάθε εξαμήνου.

Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση, έως 30% του συνόλου δηλ. έως δεκαπέντε (15) φοιτητές, οι οποίοι δεν θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4485/17.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία: κ. Σταθάκη Μαρία, τηλ: 213 2010 207, email: mstathaki@uniwa.gr