Δομή του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ δομείται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (24 μήνες), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών ειδικεύσεων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120). Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε €3.600 και καταβάλλονται σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις στην αρχή και στο μέσο του κάθε εξαμήνου.

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) ή/και εξ αποστάσεως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (όπως MS Teams, Moodle, Uniwaeclass, κ.ά.).

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε σπονδυλωτή μορφή (modular) μία έως δύο φορές το μήνα συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα (απογευματινά μαθήματα) και Σάββατο – Κυριακή (ολοήμερα μαθήματα) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής έως την δημοσίευση της προκήρυξης του ΠΜΣ, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση στο: https://mdy.uniwa.gr/admission-form.

[Σημ.: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής προηγείται χρονικά της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, θα υποβληθούν μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης (θα γίνει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον τύπο για τις ακριβείς ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών)].

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται ηλεκτρονικά στο https://mdy.uniwa.gr. Θα πρέπει να δηλώνεται μία από τις τρεις ειδικεύσεις.
 2. Τίτλοι σπουδών (πτυχίο βασικών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου). Για τους κατόχους τίτλου ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (βλέπε υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://mdy.uniwa.gr)
 4.  Δοκίμιο μικρής έκτασης για τη Δημόσια Υγεία (περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν κατά την προκήρυξη του ΠΜΣ).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενων από τον ακαδημαϊκό ή/και από τον επαγγελματικό χώρο του υποψηφίου (βλέπε υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο).
 7. Αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας (ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κλπ) (αν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικά κοινωνικού έργου-κοινωνικής δράσης (αν υπάρχουν)
 10. Φωτοτυπία της ΑστυνομικήςΤαυτότητας (και από τις δύο όψεις).
 11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας.
Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών για φοίτηση στο ΠΜΣ θα συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου, η επιστημονική δραστηριότητα (ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, κλπ), η επαγγελματική εμπειρία, το εθελοντικό κοινωνικό έργο και η κοινωνική δράση, η επίδοση στη συγγραφή ενός δοκιμίου μικρής έκτασης για τη δημόσια υγεία και η επίδοση κατά τη συνέντευξη. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο), σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, θεωρείται προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στο ΠΜΣ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 20 10 108 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση στο e-mail: mstathaki@uniwa.gr, υπόψη κας Σταθάκη Μαρίας, Γραμματεία ΠΜΣ.