Έρευνα

Α. Εργαστήρια

 

Β. Δημοσιεύσεις

Το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Από την ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο του ΠΜΣ έχουν προκύψει πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους που ευρετηριάζονται σε αναγνωρισμένες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar) ή έχουν ανακοινωθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Το ερευνητικό έργο των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του ΠΜΣ, όπως αυτό αναγνωρίζεται βάσει των ετεροαναφορών, έχει υψηλή διεθνή απήχηση.

Το ερευνητικό έργο του Τμήματος καταγράφεται στην πλατφόρμα συλλογής ερευνητικών δεικτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αλεξάνδρεια (https://modip-alexandria.uniwa.gr), που συλλέγει και προβάλει τις δημοσιεύσεις, τις αναφορές και δείκτες απήχησης των δημοσιεύσεων των μελών του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος, συνολικά και ανά Βαθμίδα για όλα τα έτη, για τα τελευταία 5 έτη, και για τα τελευταία 3 έτη.

 

 

 

 

Γ. Έργα