Όραμα – Έμπνευση – Εκπαίδευση με Επίκεντρο τον Άνθρωπο

Γίνε  μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική παράδοση στη Δημόσια Υγεία

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν.4610/2019) με μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία, έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία
στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία, οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

 

«ΠΜΣ Δημόσια Υγεία»
«MSc in Public Health»

με 120 Εκπαιδευτικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις (3) ειδικεύσεις:

 

(2). Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
(Infectious Diseases – Public Health Laboratories)

(3). Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων-Σχολική Υγεία
(Health Promotion of Children and Adolescents – School Health)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης ΕΔΩ (2020) (2023)

Δείτε το ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας ΕΔΩ (2020) (2023)

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Υγεία

Microsoft-Teams
Outlook Icon
Turnitin