Η δομή του Προγράμματος

Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχών και επαγγελματιών στην επιστήμη της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται διεθνώς έμφαση στην πρόληψη των νόσων, την προαγωγή της υγείας, την ποιότητα ζωής και την ευεξία του γενικού πληθυσμού και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα, έχοντας έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές  όλες εκείνες τις δεξιότητες  που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στα σύνθετα θέματα της Δημόσιας Υγείας,  ώστε να  μπορούν να  προτείνουν εναλλακτικές δράσεις για τη βελτίωση του Τομέα της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας.

Σκοπός

Το ΠΜΣ στοχεύει στην εκπαίδευση των λειτουργών Δημόσιας Υγείας σε όλες τις πτυχές και στις σύγχρονες παραμέτρους που επηρεάζουν την Δημόσια Υγεία και στην ανάπτυξη των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων τους, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις του διευρυμένου πεδίου της Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα, η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το Πρόγραμμα, θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης στρατηγικών και χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές παρεμβάσεων και υποστήριξης σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σήμερα απαραίτητες για τους λειτουργούς Δημόσιας Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

 • Η εκπαίδευση και δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχιακού επιπέδου επιστημόνων, ερευνητών, αναλυτών και στελεχών που θα προωθήσουν και θα προάγουν την υγεία του πληθυσμού, βασιζόμενοι στη διεπιστημονικότητα.
 • Η ανάπτυξη αναλυτικής, στρατηγικής και δημιουργικής σκέψης και δεξιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων και καταστάσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά στελεχών στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ικανών να αναλύουν τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, και να διαμορφώνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, με προσήλωση στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.
 • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των φορέων δημόσιας υγείας.
 • Η διεξαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ και η υποστήριξή της μέσω της απόκτησης γνώσεων και ερευνητικών, αναλυτικών δεξιοτήτων για μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.
 • Η κριτική αξιολόγηση και συζήτηση των πολλαπλών διαστάσεων της πολιτικής δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ηθικής και των ζητημάτων βιοηθικής που ανακύπτουν από την καινοτομία υγείας.
 • Η παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων για διαμόρφωση πολιτικών, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού για υπηρεσίες δημόσιας υγείας μέσω της βέλτιστης κατανομής των πόρων και με διασφάλιση των κριτηρίων της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος της κοινωνίας.
 • Η προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας με διεπιστημονικές και δι-επαγγελματικές ομάδες.
 • Η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτισμικών αξιών και πρακτικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών δημόσιας υγείας.
 • Η σύνδεση του ΠΜΣ με τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών και φορέων δημόσιας υγείας.
 • Η μεθοδική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων των υγειονομικών παρεμβάσεων στην οποία υπεισέρχονται πολιτικές και αξιακές παράμετροι, οι οποίες προσδιορίζουν την ιεράρχηση των αναγκών και την επιλογή των κοινωνικών προτεραιοτήτων.

Δομή του Προγράμματος

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, οφείλουν να επιλέξουν μια εκ των τριών ειδικεύσεων.

Κάθε μάθημα του ΠΜΣ περιλαμβάνει τριάντα εννέα (39) ώρες διδασκαλίας το εξάμηνο (εισηγήσεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης) και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα θα οργανώνονται σε σπονδυλωτή μορφή (modular) και όχι ανά εβδομάδα, χωρίς να μειώνεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία έως δύο φορές το μήνα συγκεκριμένες συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα (απογευματινά μαθήματα) και Σάββατο – Κυριακή (ολοήμερα μαθήματα) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Σε κάθε ειδίκευση, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά μαθήματα, κατά το Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνο (σύνολο 90 ECTS).

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου, εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ειδικεύσεις

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία», με τρεις ειδικεύσεις:

 1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας

(Public Health Science and Policy)

 1. Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία

(Infectious Diseases – Public Health Laboratories)

 1. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία

(Health Promotion of children and adolescents – School Health)